Statut i misja


Celem Fundacji jest:

 1. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 2. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 3. promocja i działania na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 4. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 5. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 6. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 7. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 8. działalność charytatywna;
 9. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 10. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
 11. ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);
 12. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 13. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 14. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 15. promocja i działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 16. wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej;
 17. promocja rozwoju nowych technologii i innowacyjności w społeczeństwie
 18. promocja digitalizacji społeczeństwa i działalności gospodarczej
 19. promocja i wspieranie cyfryzacji
 20. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 21. ratownictwo i ochrona ludności;
 22. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 23. promocja i organizacji wolontariatu;
 24. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 25. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 26. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 27. promocja i działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 28. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.
 29. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
 30. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 31. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 32. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 33. promocja i działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 34. promocja i działania na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
 35. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.